ผังผู้บังคับบัญชา


Card image
นายฐากูร อินทราชม
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ


Card image
นายชวลิต พิมพ์โพธิ์กลาง
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านปฏิบัติการ

Card image
นายศักดิ์ชัย ทรัพย์ใจเที่ยง
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านแผนพัฒนา


Card image
นายธรรมรงค์ ปานขาว
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 1

Card image
นายธรรมรงค์ ปานขาว
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2

Card image
นายสามารถ สีเหลือง
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 3

Card image
นายพงษ์ศักดิ์ บุญสุข
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4


Card image
นายสุขใจ เจริญผล
หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป


Card image
นายไพศาล ดอกไม้
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

Card image
นายสัมฤทธิ์ พิบูลย์เดชา
รักษาการหัวหน้างานสารบรรณและสารสนเทศ

Card image
นายสมเงิน อัศวธัญญาสกุล
รักษาการแทนหัวหน้างานพัสดุและการเงิน


Card image
นายสมาน บุญญะบาล
หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการเดินรถ


Card image
- รอการแต่งตั้ง -
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการเดินรถ

Card image
นายปริญญา รัตนาคม
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

Card image
นายศุภณัฏฐ์ ยงเขตกิจ
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร


Card image
นายครรชิต อินทร์เมือง
หัวหน้ากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจการเดินรถ


Card image
นายเมธี สุขสุวรรณ
หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง

Card image
นายโยธิน อิ่นแก้ว
หัวหน้างานจัดจ้างและบริหารสัญญา

Card image
นายพิเชษฐ์ เนกขัมม์
หัวหน้างานเช่าและบริหารสัญญา


Card image
นายชัยยะ คชรัตน์
หัวหน้ากองเดินรถ


Card image
นายพิเชษฐ แช่มเนียม
หัวหน้างานมาตราฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านการเดินรถ

Card image
นายอนนต์ แต่งงาม
หัวหน้างานกำหนดเวลาเดินรถ

Card image
นายลิบนิพนธ์ กิตติฐิติธนวัฒน์
หัวหน้างานควบคุมการเดินรถ

Card image
นายมาโนชญ์ ลาภมิ่ง
หัวหน้างานเหตุอันตราย


Card image
นายธรรมรงค์ ปานขาว
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 1


Card image
นายอนุชา นิลมณี
หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 1

Card image
นายสุชาติ สงกา
หัวหน้ากองควบคุมการเดินรถเขต 1Card image
นายคำนึง อุทิม
สารวัตรงานเดินรถแขวงกรุงเทพ

Card image
นายสรายุทธ ไกรเกรอะ
สารวัตรงานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา

Card image
นายสาธร เพชรชูทอง
สารวัตรงานเดินรถแขวงสมุทรสาคร

Card image
- รอการแต่งตั้ง -
สารวัตรงานย่านบางซื่อ

Card image
นายวิรัตน์ สมีแจ่ม
สารวัตรงานย่านสถานีกรุงเทพCard image
นายไพรัตน์ ศรีชื่น
พนักงานควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง

Card image
นายสุวพจน์ พยันตา
พนักงานควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง

Card image
- รอการแต่งตั้ง -
พนักงานควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลางCard image
นายพัฒน์ฐภูมิ ลับดีพะเนาว์
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.1

Card image
- รอการแต่งตั้ง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.1

Card image
- รอการแต่งตั้ง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.1Card image
นายกฤษณะ ดั่นประดิษฐ์
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.2

Card image
นายเอกศักดิ์ โพธิ์เย็น
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.2

Card image
นายอภิภู ทองตำลึง
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.2Card image
นายอุปถัมป์ รอดเรือง
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.3

Card image
นายภูริชญ์ อุดมศักดิ์
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.3

Card image
นายสิทธิชัย ศรีศิริ
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.3Card image
นายเสถียร เชื้อทอง
พนักงานควบคุมการเดินรถหัวหิน

Card image
นายราเมช เชิดฉาย
พนักงานควบคุมการเดินรถหัวหิน

Card image
นายภาคิน ปภาทร
พนักงานควบคุมการเดินรถหัวหิน

Card image
นายกิตติคุณ ดาโลดม
พนักงานควบคุมการเดินรถหัวหิน


Card image
นายธรรมรงค์ ปานขาว
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2


Card image
นายสมาน พุทธรักษา
หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 2

Card image
นายวุฒิไกร สุทธิกุล
หัวหน้ากองควบคุมการเดินรถเขต 2Card image
นายเอกวิทย์ ปรีชามารถ
สารวัตรงานเดินรถแขวงแก่งคอย

Card image
นายสมาน พุทธรักษา
รักษาการสารวัตรงานเดินรถแขวงนครราชสีมา

Card image
นายปราโมทย์ เคนเหลี่ยม
สารวัตรงานเดินรถแขวงอุบลราชธานีCard image
นายจักรกฤษณ์ ทวีรัตน์
หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถ กค.1

Card image
- รอการแต่งตั้ง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ กค.1

Card image
- รอการแต่งตั้ง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ กค.1

Card image
- รอการแต่งตั้ง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ กค.1Card image
นายชวลิต สิทธิศักดิ์
พนักงานควบคุมการเดินรถ กค.2

Card image
นายพศิน ท้วมพุดซา
พนักงานควบคุมการเดินรถ กค.2

Card image
นายภัคณภัทร สกุลอิสรีย์กร
พนักงานควบคุมการเดินรถ กค.2Card image
นายปิยะพงษ์ พีรยากร
พนักงานควบคุมการเดินรถ รส.

Card image
นายชาญณรงค์ จันประเทียน
พนักงานควบคุมการเดินรถ รส.

Card image
- รอการแต่งตั้ง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ รส.Card image
นายเอก ยังพลขันธ์
พนักงานควบคุมการเดินรถ ขอ.

Card image
นายธสฤษดิ์ จันทรศรี
พนักงานควบคุมการเดินรถ ขอ.

Card image
นายวรจักร ปุรันค์
พนักงานควบคุมการเดินรถ ขอ.


Card image
นายสามารถ สีเหลือง
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 3


Card image
จ.ส.อ.พีรยศ ตุ้นสกุล
หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 3

Card image
นายสามารถ สีเหลือง
หัวหน้ากองควบคุมการเดินรถเขต 3Card image
นายชัยเวศ ปานะวุธิ์
สารวัตรงานเดินรถแขวงนครสวรรค์

Card image
นายกฤษณะ เจือทอง
สารวัตรงานเดินรถแขวงอุตรดิตถ์

Card image
นายถกล โยยานะ
สารวัตรงานเดินรถแขวงลำปางCard image
นายสุมิตร ชูเลิศ
หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถ นว.

Card image
นายปฐม ชุมวงศ์
พนักงานควบคุมการเดินรถ นว.

Card image
นายกิตติธัช กีรตินิจกาล
พนักงานควบคุมการเดินรถ นว.

Card image
นายณัชชพัฒน์ อาญาพิทักษ์
พนักงานควบคุมการเดินรถ นว.Card image
นายปริญญา ตันศิริ
หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถ อด.

Card image
นายสมมาตร เกิดทะเล
พนักงานควบคุมการเดินรถ อด.

Card image
นายนันทชัย สุขวิสุทธิ์
พนักงานควบคุมการเดินรถ อด.

Card image
นายนภนต์ กันย์พิมานมนต์
พนักงานควบคุมการเดินรถ อด.Card image
นายวิทยา อรรถวัน
พนักงานควบคุมการเดินรถ ลป.

Card image
นายรักพงษ์ คำลือ
พนักงานควบคุมการเดินรถ ลป.

Card image
- รอการแต่งตั้ง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ ลป.


Card image
นายพงษ์ศักดิ์ บุญสุข
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4


Card image
นายวันชัย จันทร
หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 4

Card image
นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่ากุล
หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 5

Card image
นายรอยือมี มะรอเซะ
หัวหน้ากองควบคุมการเดินรถเขต 4Card image
นายจำนงค์ แสงเงิน
สารวัตรงานเดินรถแขวงธนบุรี

Card image
นายพลกฤษณ์ ถินประวัติ
สารวัตรงานเดินรถแขวงชุมพรCard image
นายประชารัฐ ชีรวินิจ
สารวัตรงานเดินรถแขวงทุ่งสง

Card image
นายณรงค์ชัย คำคง
สารวัตรงานเดินรถแขวงหาดใหญ่Card image
นายสุนนท์ พลรักเขตต์
หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถ ชพ.

Card image
นายถนอม ชนะภัย
พนักงานควบคุมการเดินรถ ชพ.

Card image
นายชำนาญ อินทมะ
พนักงานควบคุมการเดินรถ ชพ.

Card image
นายวินัย จันทีนอก
พนักงานควบคุมการเดินรถ ชพ.Card image
นายบุญยวง จีบโยง
พนักงานควบคุมการเดินรถ ทส.

Card image
นายพิทยา ศรีนวน
พนักงานควบคุมการเดินรถ ทส.

Card image
- รอการแต่งตั้ง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ ทส.

Card image
- รอการแต่งตั้ง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ ทส.Card image
นายสกนธ์ สีสวนแก้ว
พนักงานควบคุมการเดินรถ หใ.

Card image
นายวลเสียง แก้วประพันธ์
พนักงานควบคุมการเดินรถ หใ.

Card image
นายนราวุธ นวลเกลี้ยง
พนักงานควบคุมการเดินรถ หใ.

Copyright © www.trafficsrt.com 2020