วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 27 มกราคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในเทศกาลปีใหม่
    จำนวน 4 เส้นทาง
วันที่โพส : 22 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 282 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
    พาท่านนั่งม้าเหล็กไปกับ รถนำเที่ยว "ทุ่งทานตะวัน | เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" จองตั๋วได้แล้ววันนี้!!
วันที่โพส : 21 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 384 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  28 พฤศจิกายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18:10     กรุงเทพ 0      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:24     ขุนตาน 0      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 18:03     ชุมทางบ้านดารา 61      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18:17     นครลำปาง 6      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:03     ตะพานหิน 120      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:30     นครลำปาง 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 75      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     บ้านแสลงพัน 79      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 18:08     เพชรบุรี 21      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 17:40     ปาดังเบซาร์ 0      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 18:40     เพชรบุรี 25      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 18:35     ชุมทางหาดใหญ่ 25      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 18:01     เจ็ดเสมียน 10      
42 ยะลา - กรุงเทพ 17:29     ชุมทางหาดใหญ่ 66      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 65      
44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 00:00     สุราษฎร์ธานี 0      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:58     ลำพูน 5      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 17:58     บุ่งหวาย 2      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 18:26     นาทา 0      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 18:20     สุรินทร์ 69      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 50      
73 กรุงเทพ - ศีขรภูมิ 00:00     ชุมทางแก่งคอย 0      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 9      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 16:47     ชุมทางบางซื่อ 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
83 กรุงเทพ - ตรัง 18:47     นครปฐม 14      
84 ตรัง - กรุงเทพ 18:47     ห้วยยอด 0      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 18:37     สุราษฎร์ธานี 0      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:31     บ้านตาคลี 42      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 50      
108 เด่นชัย - กรุงเทพ            
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 17:38     นครสวรรค์ 25      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย ปลายทาง     เด่นชัย 58      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 17:26     บางเขน 6      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 30      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     หลักสี่ 0      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 18:26     อุทุมพรพิสัย 6      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 221
2.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.2 ข. ว่าด้วย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน การใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการนับอายุงานสำหรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ. 20 พฤศจิกายน 2557 251
3.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.11 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1) พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 250
4.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีรถตกรางต่างๆ และแบบบันทึกการตรวจและพิจารณาวินิจฉัยในกรณีรถตกราง(แบบ ม.85) 20 พฤศจิกายน 2557 106
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ครองอัตราระดับ 8 ชำนาญงาน/ชำนาญการ(ช.) 20 พฤศจิกายน 2557 196
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 3 พฤศจิกายน 2557 287
7.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง โครงการ SMART Station ระยะที่ 7 27 ตุลาคม 2557 337
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 257
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1564
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1400

เข้าสู่ระบบ