Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 471 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 568 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 576 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  22 กันยายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 12:52     ชุมทางบ้านภาชี 20      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 14:51     หนองตม 67      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 14:50     หนองตม 7      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 21      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 15:08     บุ่งหวาย 10      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 14:45     กรุงเทพ 0      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก            
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ     สุไหงโก-ลก 37      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 13:28     มาบอำมฤต 0      
42 ยะลา - กรุงเทพ            
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 14:31     มาบอำมฤต 35      
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 14:01     ปากช่อง 34      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 00:00     ดอนเมือง 0      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 11:04     ชุมทางแก่งคอย 34      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:15     ชุมทางบัวใหญ่ 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 10:15            
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 00:00     นครศรีธรรมราช 0      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 15:07     ตะพานหิน 0      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 15:02     ชุมทางบ้านภาชี 24      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 00:00     ดงมะกุ 0      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 11:35     ตะพานหิน 2      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 15:00     จักราช 114      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 15:00     คลองไผ่ 32      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
145 กรุงเทพ - อุบลราชธานี            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 15:00     ท่าช้าง 48      
168 กันตัง - กรุงเทพ 00:00     ที่วัง 0      
170 ยะลา - กรุงเทพ 13:49     ปัตตานี 43      
171 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 14:28     ศาลายา 19      
172 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 15:19     ตันหยงมัส 180      
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 15:00     ชุมทางทุ่งสง 36      
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก 15:00            
176 สุไหงโก-ลก - ชุมทางหาดใหญ่            
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 12:10     ชุมทางบ้านภาชี 21      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 429
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 58
3.
นำส่งคำสั่งเฉพาะ ที่ ก.366/2557 ลง 30 ก.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ปฏิบัติงาน 9 กันยายน 2557 225
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 274
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 1210
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 272
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 777
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 30 ราย 14 สิงหาคม 2557 947
9.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง มาตราการด้านบริการเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางโดยทางรถไฟ 14 สิงหาคม 2557 184
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการเดินรถ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 13 สิงหาคม 2557 160

เข้าสู่ระบบ