Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 377 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 480 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 538 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  19 กันยายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18:10     กรุงเทพ 0      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:24     ขุนตาน 0      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 18:22     สวรรคโลก 27      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18:27     แม่เมาะ 51      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:41     ชุมทางบ้านภาชี 4      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:30     นครลำปาง 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 42      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     ลำปลายมาศ 56      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 18:13     เพชรบุรี 26      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 19:30     หารเทา 3      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 18:01     ราชบุรี 31      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 18:55     หารเทา 5      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 18:33     นครปฐม 7      
42 ยะลา - กรุงเทพ 17:04     หารเทา 8      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 27      
44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:53     ลำพูน 0      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 17:53     อุบลราชธานี 0      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 18:26     นาทา 0      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 18:29     บุรีรัมย์ 132      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 65      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 10      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 18:45     กรุงเทพ 10      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 18:40     อุดรธานี 0      
83 กรุงเทพ - ตรัง 18:24     ศาลายา 19      
84 ตรัง - กรุงเทพ 18:24     ห้วยยอด 0      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 17:12     คลองจันดี 20      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:22     ลพบุรี 27      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18:21     ชุมแสง 40      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย ปลายทาง     เด่นชัย 25      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 10      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 17:54     อุทุมพรพิสัย 79      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 18:19     ชุมทางบางซื่อ 5      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 18:19            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 18:32     ห้วยทับทัน 0      
145 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 17:47     ชุมทางบ้านภาชี 22      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 399
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 52
3.
นำส่งคำสั่งเฉพาะ ที่ ก.366/2557 ลง 30 ก.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ปฏิบัติงาน 9 กันยายน 2557 215
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 266
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 1181
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 267
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 749
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 30 ราย 14 สิงหาคม 2557 939
9.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง มาตราการด้านบริการเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางโดยทางรถไฟ 14 สิงหาคม 2557 182
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการเดินรถ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 13 สิงหาคม 2557 160

เข้าสู่ระบบ