นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ
 
 
 
นายณรงค์ ประสงค์งาม
 
 
หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอารยะ ปิณฑะดิษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านเดินรถ

นายสมคิด ฤาชา
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริการ
     
           

นายวันชัย แผ่นผา

นายสุภัทร์ วรวัฒนนุทัย
นายวัฒนา คงมั่น
นายสมชาย คงชื่นสิน
- ว่าง -

ผู้อำนวยการศูนย์

ผู้อำนวยการศูนย์
ผู้อำนวยการศูนย์
ผู้อำนวยการศูนย์
ผู้อำนวยการศูนย์

วิชาการและพัฒนาการขนส่ง

กรุงเทพปริมณฑล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
พ.การเดินรถ 10 ฝ่ายการเดินรถ
นายบรรลือ พยอมน้อย
- ว่าง -
พ.การเดินรถ 10
พ.การเดินรถ 10
ที่ ศว.
ประจำฝ่าย


กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเดินรถ
นายสุขใจ เจริญผล
นายธีระยุทธ อินทรกลัศ
นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่ากุล
หัวหน้าแผนกการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าแผนกควบคุมพัสดุ
หัวหน้าแผนกสารบรรณ
และการเงิน


หัวหน้าแผนกประจำฝ่ายการเดินรถ
นายมานิตย์ ร่วมใจ
นายพงษ์กร ไทยเกษม
หัวหน้างานประจำฝ่ายการเดินรถ
หัวหน้าแผนกประจำฝ่ายการเดินรถ

นายวันชัย แผ่นผา
ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและพัฒนาการขนส่ง
 
 
 
 
นายวีระพรรณ์ แสงรัตนาภรณ์
 
 
หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป
 
     
     
           
           

นายศักดิ์ชัย ทรัพย์ใจเที่ยง

นายสมัคร์ แย้มคลี่
นายประสิทธิ์ จินดาศรี
นายสุชิน รัตนานนท์

หัวหน้ากองพัฒนา

หัวหน้ากองสินค้า
หัวหน้ากองโดยสาร
หัวหน้ากองเดินรถ

และวางแผนการเดินรถกองพัฒนาและวางแผนการเดินรถ ศูนย์วิชาการและพัฒนาการขนส่ง
นายพลายงาม ศิรินนทร์
นายพล เวชการ
นายเมธี สุขสุวรรณ
หัวหน้างานวางแผน
หัวหน้างานวางแผน
หัวหน้างานวางแผน
ด้านโครงการและเดินรถ
ด้านการโดยสารและสินค้า
งบประมาณและพัฒนาบุคลากร


กองสินค้า ศูนย์วิชาการและพัฒนาการขนส่ง
นายสมทรง แจ้งศรี
นายประจักร์ ล้อมสินทรัพย์
นายเกรียงศักดิ์ ชัยอาจ
หัวหน้างานสินค้า
หัวหน้างานจ่าย
หัวหน้างานควบคุม
และควบคุมรถสินค้า
ปฏิบัติการสินค้า


กองโดยสาร ศูนย์วิชาการและพัฒนาการขนส่ง
นายพรสิทธิ์ ชูศรี
นายอภิชาติ ฉัตรเกษ
นายสมยศ วิชาชู
นายบรรจง ทองจันทร์
นายประดิษฐ์ คุ้มรักษ์
หัวหน้างานระเบียบการโดยสาร
หัวหน้างานบริการโดยสาร
หัวหน้างานรถโดยสาร
หัวหน้างานควบคุมสัญญา
หัวหน้างานตรวจการ
และการเช่าสิทธิ์
และสอบสวน


กองเดินรถ ศูนย์วิชาการและพัฒนาการขนส่ง
นายพิษณุวัฒน์ วีระรัตนกุล
นายมาโนชญ์ ลาภมิ่ง
นายบรรเทิง แดงทับทิม
นายสุชาติ สงกา
หัวหน้างานระเบียบการเดินรถ
หัวหน้างานเหตุอันตรายและสถิติ
หัวหน้างานกำหนดเวลาการเดินรถ
หัวหน้างานควบคุมการเดินรถ
นายสุภัทร์ วรวัฒนนุทัย
ผู้อำนวยการศูนย์กรุงเทพปริมณฑล
 
 
 
 
นายจรัญ เสลานนทร์
 
 
หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป
 
     
     
           
           

นายวุฒิไกร สุทธิกุล

นายบัญญัติ ทองมุข
นายราชพัลลภ ชื่นปรีชา

พ.การเดินรถ 10

หัวหน้ากองจัดการเดินรถ
พ.การเดินรถ 10

ที่ ฝ่ายฯ

เขต 1
ที่ CTC


กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์ กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก
นายวันชัย จันทร
นายอนุชา นิลมณี
นายสมชาย ฤาชา
นายอรุพงษ์ อรัณยกานนท์
นายอัคคี โพธิตันติมงคล
สารวัตรงานสถานีกรุงเทพ
สารวัตรงานเดินรถแขวง
สารวัตรงานเดินรถแขวง
สารวัตรงานเดินรถแขวง
สารวัตรงานย่านบางซื่อ
กรุงเทพ
ฉะเชิงเทรา
สมุทรสาครพ.การเดินรถ 10 ที่อาคารควบคุมการเดินรถ ที่ ศอม. ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก
นายสิทธิพงศ์ ปั้นภู
นายโสภณ บานแย้ม
นายอดุลย์ โพธิ์ทองแก้ว
หัวหน้าพนักงาน
หัวหน้าพนักงาน
หัวหน้าพนักงาน
ควบคุมการเดินรถแขวง กท.2
ควบคุมการเดินรถแขวง กท.3
ควบคุมการเดินรถแขวง กท.4
นายวัฒนา คงมั่น
ผู้อำนวยการศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
 
 
นายธานินทร์ วิภาตะจิตร
 
 
หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป
 
     
     
           
           
- ว่าง -
 
นายฉัตรชัย พิชัยยุทธ
หัวหน้ากองจัดการเดินรถ
 
พ.การเดินรถ 10
เขต 2
 
ที่ นครราชสีมา


กองจัดการเดินรถเขต 2 ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายสุเทพ จันทร์พิลา
นายวัลลภ เปลี่ยนเฉย
นายสมาน พุทธรักษา
สารวัตรงานเดินรถ
สารวัตรงานเดินรถ
สารวัตรงานเดินรถ
แขวงแก่งคอย
แขวงนครราชสีมา
แขวงอุบลราชธานีพ.การเดินรถ 10 ที่ นครราชสีมา ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายนิยม ประสมทรัพย์
นายธีระ คุ้มทรัพย์
นายสุชาติ เรียงใหม่
นายเอก ยังพลขันธ์
พนักงานควบคุมการเดินรถ
พนักงานควบคุมการเดินรถ
พนักงานควบคุมการเดินรถ
พนักงานควบคุมการเดินรถ
แขวงแก่งคอย 1
แขวงแก่งคอย 2
แขวงนครราชสีมา
แขวงขอนแก่น
นายสมชาย คงชื่นสิน
ผู้อำนวยการศูนย์ภาคเหนือ
 
 
 
 
นายสุรเดช ศรีภิรมย์
 
 
หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป
 
     
     
           
           
- ว่าง -
 
นายชาณถ์โชคชัย ไชยทิพย์
หัวหน้ากองจัดการเดินรถ
 
พ.การเดินรถ 10
เขต 3
 
ที่ ศิลาอาสน์


กองจัดการเดินรถเขต 3 ศูนย์ภาคเหนือ
นายณรงค์ ศรีนาค
นายวิษณุ จันทรกระจ่าง
นายสนทยา ทองแต้ม
สารวัตรงานเดินรถ
สารวัตรงานเดินรถ
สารวัตรงานเดินรถ
แขวงนครสวรรค์
แขวงอุตรดิตถ์
แขวงลำปางพ.การเดินรถ 10 ศิลาอาสน์ ศูนย์ภาคเหนือ
นายสมชาย โลหิตพินทุ
นายราชัน สงวนจิตร์
นายบุญชัย ตันนะ
หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถ
หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถ
หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถ
แขวงนครสวรรค์
แขวงอุตรดิตถ์
แขวงลำปาง
- ว่าง -
ผู้อำนวยการศูนย์ภาคใต้
 
 
 
 
นายเกษตรศักดิ์ หลงสมัน
 
 
หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป
 
     
     
           
           

นายสมศักดิ์ เผือกผุด

นายบรรหาญ โกบยาหยัง
นายธรรมรงค์ ปานขาว
นายศตวรรษ ศรีสุข

หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 4

หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 5
พ.การเดินรถ 10 ที่ ชุมพร
พ.การเดินรถ 10 ที่ หาดใหญ่


กองจัดการเดินรถเขต 4 ศูนย์ภาคใต้
นายประทิ่น ฤทธิสมัคร
นายพงษ์ศักดิ์ บุญสุข
สารวัตรงานเดินรถแขวงธนบุรี
สารวัตรงานเดินรถ
แขวงชุมพร


กองจัดการเดินรถเขต 5 ศูนย์ภาคใต้
นายทนงค์ สระสม
นายสมาน รักษาวงศ์
สารวัตรงานเดินรถ
สารวัตรงานเดินรถ
แขวงทุ่งสง
แขวงหาดใหญ่


พ.การเดินรถ 10 ที่ ชุมพร ศูนย์ภาคใต้
นายมนตรี เที่ยงพูนวงศ์
นายจำนงค์ แสงเงิน
นายพลกฤษณ์ ถินประวัติ
หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถ
หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถ
หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถ
แขวงกรุงเทพ 1
แขวงหัวหิน
แขวงชุมพร


พ.การเดินรถ 10 ที่ หาดใหญ่ ศูนย์ภาคใต้
นายประชารัฐ ชีรวนิจ
นายรอยือมี มะรอเซะ
หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถ
หัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถ
แขวงทุ่งสง
แขวงหาดใหญ่