แผนผังผู้บังคับบัญชาฝ่ายปฎิบัติการเดินรถ

นายฐากูร อินทรชม
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

นายสมยุทธิ์ เรือนงาม
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านปฏิบัติการ

นายสมคิด ฤาชา
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านแผนพัฒนา

- ว่าง -
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
เดินรถภาค 1

นายศักดิ์ชัย ทรัพย์ใจเที่ยง
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
เดินรถภาค 2

นายชาณถ์โชคชัย ไชยทิพย์
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
เดินรถภาค 3

นายบรรหาญ โกบยาหยัง
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
เดินรถภาค 4
กองบริหารงานทั่วไป

นางอรวรรณ ตั้งใจจิต
หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป

นายสุขใจ เจริญผล
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่ากุล
หัวหน้างานสารบรรณและสารสนเทศ

นายเศกสิทธิ์ แก้วฤทัย
หัวหน้างานพัสดุและการเงิน
กองวิจัยและพัฒนาการเดินรถ

นายธรรมรงค์ ปานขาว
หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการเดินรถ

นายครรชิต อินทร์เมือง
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการเดินรถ

- ว่าง -
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

- ว่าง -
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ

นายบรรจง ทองจันทร์
หัวหน้ากองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ

นายเมธี สุขสุวรรณ
หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง

นายพงษ์กร ไทยเกษม
หัวหน้างานจัดจ้างและบริหารสัญญา

- ว่าง -
หัวหน้างานการเช่าและบริหารสัญญา
กองเดินรถ

นายบรรเทิง แดงทับทิม
หัวหน้ากองเดินรถ

นายสมาน พุทธรักษา
หัวหน้างานมาตรฐานปฏิบัติงาน
และความปลอดภัยด้านเดินรถ

- ว่าง -
หัวหน้างานกำหนดเวลาเดินรถ

- ว่าง -
หัวหน้างานควบคุมการเดินรถ

นายมาโนชญ์ ลาภมิ่ง
หัวหน้างานเหตุอันตราย
ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 1

- ว่าง -
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
เดินรถภาค 1

- ว่าง -
หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 1

นายสุชาติ สงกา
หัวหน้ากองควบคุมการเดินรถเขต 1
กองจัดการเดินรถเขต 1

นายอนุชา นิลมณี
สารวัตรงานเดินรถแขวงกรุงเทพ

นายอรุพงษ์ อรัณยกานนท์
สารวัตรงานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา

นายวีระพรรณ์ แสงรัตนาภรณ์
สารวัตรงานเดินรถแขวงสมุทรสาคร

- ว่าง -
สารวัตรงานย่านบางซื่อ

นายวิชาญ ปีกอง
สารวัตรงานย่านสถานีกรุงเทพ
กองควบคุมการเดินรถเขต 1 (งานควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง)

นายโสภณ บานแย้ม
พนักงานควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง

นายสามารถ สีเหลือง
พนักงานควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง

นายสมบัติ บุญดีศิริพันธ์
พนักงานควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง
กองควบคุมการเดินรถเขต 1 (งานควบคุมการเดินรถกรุงเทพ 1)

- ว่าง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.1

นายวิทิต ศาลกลาง
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.1

นายรัชตะ แจ่มกระจ่าง
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.1
กองควบคุมการเดินรถเขต 1 (งานควบคุมการเดินรถกรุงเทพ 2)

นายอดุลย์ โพธิ์ทองแก้ว
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.2

นายกฤษณะ ดั่นประดิษฐ์
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.2

- ว่าง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.2
กองควบคุมการเดินรถเขต 1 (งานควบคุมการเดินรถกรุงเทพ 3)

นายสิทธิพงศ์ ปั้นภู
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.3

นายจำนนท์ อรรถพร
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.3

นายอุปถัมป์ รอดเรือง
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.3
กองควบคุมการเดินรถเขต 1 (งานควบคุมการเดินรถกรุงเทพ 4)

นายจำนงค์ แสงเงิน
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.4

นายเสถียร เชื้อทอง
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.4

นายสาระ รัตนสัมฤทธิ์
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.4

นายสาธร เพชรชูทอง
พนักงานควบคุมการเดินรถ กท.4
ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 2

นายศักดิ์ชัย ทรัพย์ใจเที่ยง
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
เดินรถภาค 2

นายวุฒิไกร สุทธิกุล
หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 2

นายชัยวัตร โรจนบุรานนท์
หัวหน้ากองควบคุมการเดินรถเขต 2
กองจัดการเดินรถเขต 2

นายธานินทร์ วิภาตะจิตร์
สารวัตรงานเดินรถแขวงแก่งคอย

นายสุชาติ เรียงใหม่
สารวัตรงานเดินรถแขวงนครราชสีมา

นายสำเริง นพเกล้า
สารวัตรงานเดินรถแขวงอุบลราชธานี
กองควบคุมการเดินรถเขต 2 (งานควบคุมการเดินรถแก่งคอย 1)

- ว่าง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ กค.1

นายสง่า สังข์ทอง
พนักงานควบคุมการเดินรถ กค.1

- ว่าง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ กค.1

นายสมบูรณ์ วงษ์ประยูร
พนักงานควบคุมการเดินรถ กค.1
กองควบคุมการเดินรถเขต 2 (งานควบคุมการเดินรถแก่งคอย 2)

- ว่าง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ กค.2

นายชำนาญ บัวบาง
พนักงานควบคุมการเดินรถ กค.2

- ว่าง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ กค.2

- ว่าง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ กค.2
กองควบคุมการเดินรถเขต 2 (งานควบคุมการเดินรถนครราชสีมา)

- ว่าง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ รส.

นายสมศักดิ์ เหวจะบก
พนักงานควบคุมการเดินรถ รส.

นายปราโมทย์ เคนเหลี่ยม
พนักงานควบคุมการเดินรถ รส.
กองควบคุมการเดินรถเขต 2 (งานควบคุมการเดินรถขอนแก่น)

นายเอก ยังพลขันธ์
พนักงานควบคุมการเดินรถ ขอ.

นายธสฤษดิ์ จันทรศรี
พนักงานควบคุมการเดินรถ ขอ.

- ว่าง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ ขอ.
ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 3

นายชาณถ์โชคชัย ไชยทิพย์
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
เดินรถภาค 3

นายวิษณุ จันทรกระจ่าง
หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 3

นายราชัน สงวนจิตต์
หัวหน้ากองควบคุมการเดินรถเขต 3
กองจัดการเดินรถเขต 3

นายสมชาย ฤาชา
สารวัตรงานเดินรถแขวงนครสวรรค์

นายสุรเดช ศรีภิรมย์
สารวัตรงานเดินรถแขวงอุตรดิตถ์

นายสนทยา ทองแต้ม
สารวัตรงานเดินรถแขวงลำปาง
กองควบคุมการเดินรถเขต 3 (งานควบคุมการเดินรถนครสวรรค์)

นายวุธจิโรจฐ์ บุญส่ง
พนักงานควบคุมการเดินรถ นว.

นายสุมิตร ชูเลิศ
พนักงานควบคุมการเดินรถ นว.

นายชัยเวศ ปานะวุธิ์
พนักงานควบคุมการเดินรถ นว.

- ว่าง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ นว.
กองควบคุมการเดินรถเขต 3 (งานควบคุมการเดินรถอุตรดิตถ์)

- ว่าง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ อด.

นายวีระ ชุมแวงวาปี
พนักงานควบคุมการเดินรถ อด.

นายกฤษณะ เจือทอง
พนักงานควบคุมการเดินรถ อด.

นายณรงค์ชัย คำคง
พนักงานควบคุมการเดินรถ อด.
กองควบคุมการเดินรถเขต 3 (งานควบคุมการเดินรถลำปาง)

นายบุญชัย ตันนะ
พนักงานควบคุมการเดินรถ ลป.

นายสัณห์ภาคย์ อาญาพิทักษ์
พนักงานควบคุมการเดินรถ ลป.

นายถกล โยยานะ
พนักงานควบคุมการเดินรถ ลป.
ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4

นายบรรหาญ โกบยาหยัง
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
เดินรถภาค 4

- ว่าง -
หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 4

- ว่าง -
หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 5

นายศตวรรษ ศรีสุข
หัวหน้ากองควบคุมการเดินรถเขต 4
กองจัดการเดินรถเขต 4

นายจรัญ เสลานนท์
สารวัตรงานเดินรถแขวงธนบุรี

นายพงษ์ศักดิ์ บุญสุข
สารวัตรงานเดินรถแขวงชุมพร
กองจัดการเดินรถเขต 5

นายชัยยะ คชรัตน์
สารวัตรงานเดินรถแขวงทุ่งสง

นายสมาน รักษาวงศ์
สารวัตรงานเดินรถแขวงหาดใหญ่
กองควบคุมการเดินรถเขต 4 (งานควบคุมการเดินรถชุมพร)

นายพลกฤษณ์ ถินประวัติ
พนักงานควบคุมการเดินรถ ชพ.

นายถนอม ชนะภัย
พนักงานควบคุมการเดินรถ ชพ.

นายสุนนท์ พลรักเขตต์
พนักงานควบคุมการเดินรถ ชพ.

นายสรายุทธ ไกรเกรอะ
พนักงานควบคุมการเดินรถ ชพ.
กองควบคุมการเดินรถเขต 4 (งานควบคุมการเดินรถทุ่งสง)

นายประชารัฐ ชีรวินิจ
พนักงานควบคุมการเดินรถ ทส.

นายบุญยวง จีบโยง
พนักงานควบคุมการเดินรถ ทส.

นายประทิ่น ฤทธิ์สมัคร
พนักงานควบคุมการเดินรถ ทส.

- ว่าง -
พนักงานควบคุมการเดินรถ ทส.
กองควบคุมการเดินรถเขต 4 (งานควบคุมการเดินรถหาดใหญ่)

นายรอยือมี มะรอเซะ
พนักงานควบคุมการเดินรถ หใ.

นายสกนธ์ สีสวนแก้ว
พนักงานควบคุมการเดินรถ หใ.

นายวลเสียง แก้วประพันธ์
พนักงานควบคุมการเดินรถ หใ.
  • © 2015 www.trafficsrt.com
  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox