• ข่าวประชาสัมพันธ์ >>> รายละเอียดข่าว
 • วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การรถไฟแห่งประเทศไทย

  การรถไฟฯ เปิดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก
  ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ที่สถานีรถไฟองครักษ์

  ***********************************

  วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีเปิดการดำเนินงานในโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฎิบัติงาน ณ สถานนีรถไฟองครักษ์ อ. องครักษ์ จ.นครนายก หลังจากนั้นเป็นพิธีเปิดการดำเนินงาน ในโครงการก่อสร้างฯ โดยได้รับเกียรติจากนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มาเป็นประธานในพิธี
  โครงการก่อสร้างทางคู่ เป็นโครงการที่จะสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเร็ว ลดระยะเวลาการเดินทาง ทำให้รถไฟมีความตรงต่อเวลา และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ใน ภาคการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งทางรถไฟให้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนน สู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ำกว่า
  โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า- แก่งคอย เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่จำนวน 1 ทาง คู่ขนานไปกับทางเดิม เริ่มจากสถานีฉะเชิงเทราไปตามทางรถไฟสายตะวันออกเดิม (สายอรัญประเทศ) ผ่านสถานีบางน้ำเปรี้ยวถึงสถานีคลองสิบเก้า แยกขนานไปกับทางรถไฟสายคลองสิบเก้า – แก่งคอย ผ่านสถานีองครักษ์ วิหารแดง บุใหญ่ สุดปลายทางที่สถานี แก่งคอย ซึ่งผ่านพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่อำเภอองครักษ์ และอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และพื้นที่อำเภอวิหารแดง อำเภอเมือง และอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ใช้ระยะเวลาการดำเนินงาน 36 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒) โดยแบ่งออกเป็น 2 สัญญา ดังนี้
  สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-วิหารแดง และช่วงบุใหญ่- แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines) 3 แห่ง (ฉะเชิงเทรา บ้านภาชี และแก่งคอย) ระยะทางรวมประมาณ 106 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 9,825.81 ล้านบาท
  บริษัทคู่สัญญาก่อสร้าง คือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงวิหารแดง-บุใหญ่ ระยะทางรวมประมาณ 9 กิโลเมตร และอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขาพระพุทธฉาย 1.2 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 407.04 ล้านบาท
  บริษัทคู่สัญญาก่อสร้าง คือ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
  โครงการก่อสร้างทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 10 ในด้านการลดต้นทุนด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ รองรับการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบังกับพื้นที่บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น น้ำมัน ก๊าซ LPG ปูนซีเมนต์ สินค้าบรรจุคอนเทนเนอร์ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและบริการระหว่างจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ ขนส่ง (Modal Shift) ไปสู่ระบบรางและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความจุสูงสุดของทางในระบบทำให้ขนส่งสินค้าได้มากขึ้น ในขณะที่ค่าขนส่งลดต่ำลง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และท้องถิ่น ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้า และบริการ ทั้งในพื้นที่ชนบท เมือง และระหว่างประเทศเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ลงเว็บเมื่อวันพุธที่ 17 ก.พ.2559 เวลา 15.51 น. || เปิดอ่าน 2776
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox