• ชื่อและอักษรย่อตำแหน่งในการรถไฟ

  สังกัด
  หน่วยงาน
  ค้นหา
  ลำดับ ชื่อเต็ม อักษรย่อ สังกัด
  1

  การรถไฟแห่งประเทศไทย

  STATE RAILWAY OF THAILAND (SRT)

  รฟท.

  ผู้บริหาร
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  2

  คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

  Board of Commissioners

  คกร.

  ผู้บริหาร
  คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
  3

  ประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

  Chairman

  ปกร.

  ผู้บริหาร
  คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
  4

  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

  Governor

  ผวก.

  ผู้บริหาร
  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
  5

  รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์

  Deputy Governor of Strategy

  รวศ.

  ผู้บริหาร
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  6

  รองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการ

  Deputy Governor of Administer

  รวอ.

  ผู้บริหาร
  รองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการ
  7

  รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน

  Deputy Governor of Infrastructure

  รวพ.

  ผู้บริหาร
  รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
  8

  รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า

  Deputy Governor of Electrified Rail Management

  รวฟ.

  ผู้บริหาร
  รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า
  9

  รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ

  Deputy Governor of Traffic Business Cluster

  รธด.

  ผู้บริหาร
  รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ
  10

  รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน

  Deputy Governor of Property Management Business Cluster

  รธส.

  ผู้บริหาร
  รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหาร
  11

  รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน

  Deputy Governor of Locomotive and Rolling-Stock Business Cluster

  รธบ.

  ผู้บริหาร
  รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่องบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน
  12

  ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร

  Assistant Governor of Management

  ผวช.(บ)

  ผู้บริหาร
  ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร
  13

  ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ

  Assistant Governor of Operation

  ผวช.(ก)

  ผู้บริหาร
  ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ
  14

  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

  Chief of Financial Officer (CFO)

  หกง.

  ผู้บริหาร
  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
  15

  ที่ปรึกษาการรถไฟแห่งประเทศไทย

  Railway Adviser

  ทปษ.

  ผู้บริหาร
  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
  16

  ผู้อำนวยการฝ่ายประจำการรถไฟแห่งประเทศไทย

  Director of Department Attached to the Governor

  อปฟ.

  ผู้บริหาร
  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
  17

  หัวหน้าสำนักงานประจำการรถไฟแห่งประเทศไทย

  Chief of Bureau Attached to the Governor

  หปฟ.

  ผู้บริหาร
  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
  18

  ผู้อำนวยการศูนย์ประจำการรถไฟแห่งประเทศไทย

  Chief of Center Attached to the Governor

  ศปฟ.

  ผู้บริหาร
  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
  19

  วิศวกรอำนวยการกองประจำการรถไฟแห่งประเทศไทย

  Superintending Engineer Attached to the Governor

  วปฟ.

  ผู้บริหาร
  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
  20

  หัวหน้ากองประจำการรถไฟแห่งประเทศไทย

  Chief of Division Attached to the Governor

  กปฟ.

  ผู้บริหาร
  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
  21

  หัวหน้าแผนกประจำการรถไฟแห่งประเทศไทย

  Chief of Section Attached to the Governor

  ผปฟ.

  ผู้บริหาร
  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
  22

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  HUMAN RESOURCE DEPARTMENT

  บค.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  23

  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  Director, Human Resource Department

  อบค.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  24

  รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  Deputy Director Human Resource Department

  อรค.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  25

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  Assistant Human Resource Manager

  อชค.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  26

  หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป

  Chief, General Administration Section

  ผบป.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  27

  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

  General Administration Officer Level 6

  พบป.6

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  28

  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4,5

  General Administration Officer Level 4,5

  พบป.4,5

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  29

  พนักงานบริการ 1

  Service Office Level 1

  พ.บริการ

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  30

  กองพัฒนาองค์การและการบริหารงาน

  ORGANIZATION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT DIVISION

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  31

  หัวหน้ากองพัฒนาองค์การและการบริหารงาน

  Chief, Organization Development and Management Division

  กพอ.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  32

  หัวหน้างานพัฒนาองค์การ

  Chief, Organization Development Section

  ผพน.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  33

  หัวหน้างานพัฒนาระบบงาน

  Chief, Work Flow Development Section

  ผพบ.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  34

  หัวหน้างานมาตรฐานตำแหน่ง

  Chief, Standard of Position Section

  ผมต.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  35

  กองพัฒนาบุคคล

  HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT DIVISION

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  36

  หัวหน้ากองพัฒนาบุคคล

  Chief, Human Resource Development Division

  กพค.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  37

  หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา

  Chief, Planning and Development Section

  ผวน.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  38

  หัวหน้างานพัฒนาบุคคล

  Chief, Human Resource Development Section

  ผพพ.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  39

  กองการบุคคล

  HUMAN RESOURCE DIVISION

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  40

  หัวหน้ากองการบุคคล

  Chief, Human Resource Division

  กกบ.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  41

  หัวหน้างานวางแผนและสรรหา

  Chief, Planning and Recruitment Section

  ผผร.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  42

  หัวหน้างานอัตรากำลัง

  Chief, Manpower Inventory Section

  ผอล.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  43

  หัวหน้างานประวัติ

  Chief, Employee Records Section

  ผปต.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  44

  หัวหน้างานบุคคล

  Chief, Human Resource Section

  ผคล.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  45

  กองเงินเดือนและค่าจ้าง

  WAGE AND SALARY DIVISION

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  46

  หัวหน้ากองเงินเดือนและค่าจ้าง

  Chief, Wage and Salary Division

  กดจ.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  47

  หัวหน้างานตรวจสอบค่าตอบแทน

  Chief, Compensation Examination Section

  ผตต.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  48

  หัวหน้างานตรวจสอบเงินเดือนและค่าจ้าง

  Chief, Wage and Salary Examination Section

  ผดจ.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  49

  หัวหน้างานบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์ ตอบแทน

  Chief, Wage and Salary and Fringe Benefits Administration Section

  ผงจ.

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  50

  กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ

  EMPLOYEE RELATIONS AND WELFARE DIVISION

  ฝ่ายทรัพยากรบุคล
  รองผู้ว่ากลุ่มยุทธศาสตร์
  ขอบคุณข้อมูลจากคุณสนิทฯ (กองกลาง)
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox